việc làm

Vua Nệm đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Vua Nệm

Vua Nệm - Mái nhà cùng nhau sống trọn

Khi cùng đồng hành trong ngôi nhà lớn, Bạn và Vua Nệm cần có tiếng nói chung trên cơ sở hệ giá trị cốt lõi:
Giá Trị Cốt Lõi: Integrity - Nhận trách nhiệm - Máu lửa - Yêu thương đồng đội - Dịch vụ Wow - Làm việc dựa trên dữ liệu
Khi đó, bạn sẽ nhận ra đường đi của mình, đam mê theo đuổi đến cùng với tình yêu với công việc, với Công ty.
Vua Nệm đồng hành cùng sự phát triển của Bạn!